Privacy

Persoonsgegevens worden in het kader van de bedrijfsvoering van 12Connect verwerkt. 12Connect verwerkt persoonsgegevens voor:

  1. kredietwaardigheidonderzoek
  2. marktonderzoek, verkoopactiviteiten en marketing van werkzaamheden en /of diensten van 12Connect of van met haar verbonden vennootschappen
  3. facturatie
  4. verkeersbeheer

12Connect draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 12Connect garandeert Contractant dat zij de persoonsgegevens van Contractant en haar medewerkers nimmer aan derden ter beschikking zullen stellen zonder toestemming van Contractant.

12Connect zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie, waaronder persoonsgegevens, naleven.

Voor zover 12Connect in het kader van de Dienst persoonsgegevens – waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen persoonsgegevens van werknemers van de Contractant – in opdracht van de Contractant verwerkt, treedt 12Connect op als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en treedt de Contractant op als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Overeenkomst zal alsdan gelden als de overeenkomst waarin de uitvoering van de verwerking door 12Connect als bewerker wordt geregeld en op basis waarvan een verbintenis ontstaat tussen 12Connect en de Contractant ex artikel 14 lid 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Contractant stemt er mee in dat 12Connect de NAWgegevens van haar organisatie bekend mag maken aan prospects die om referenties vragen, tenzij Contractant te kennen heeft gegeven daarmee niet akkoord te gaan.

12Connect zal prospects en Contractant uitsluitend met elkaar in contact brengen als Contractant daartoe vooraf zijn toestemming toe heeft gegeven.

Contractanten stemmen er mee in dat 12Connect derden statistische informatie verschaft over b.v. het aantal Contractanten, het aantal bezoekers van websites en het aantal individuele aanbiedingen, en wel op zodanige wijze, dat de anonimiteit van Contractanten gewaarborgd blijft.

Bedrijfsgegevens
12Connect
Westblaak 100
3012KM, Rotterdam
088 088 1111 [email protected]